Vyhledávání

O škole

Úvod » O škole

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, příspěvková organizace (dále jen SŠ) je zřízena podle zřizovací listiny čj.: ZL-4/17-Š vydané dne 28.3.2017 Libereckým krajem. Jejími přímými právními předchůdci byly Střední škola stavební a dopravní, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště, Střední odborné učiliště stavebních a řemeslných oborů Liberec a Střední odborné učiliště stavební Liberec, které vzniklo v roce 1957.

SŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a její hlavní činnost je zaměřena na vzdělávání a výchovu mládeže v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Českým statistickým úřadem bylo SŠ přiděleno IČ 00526517. SŠ na základě rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení naposledy aktualizované k 1.7.2007 má akreditaci vyučovat žáky v oborech vzdělání strojního, stavebního a dopravního směru poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem.

SŠ je současně oprávněna poskytovat žákům stravování ve své školní jídelně.

SŠ má své prostory ve třech areálech. Jejich rozložení je následující:

 • Liberec VIII, Ještědská 358/106 - správa školy
  tel. 488 880 400, e-mail: red@sslbc.cz nebo info@sslbc.cz datová schránka: j96k84x
 • Liberec VIII, Ještědská 358/106 – škola
  tel. 488 880 413
 • Liberec XII, Letná 90/30 - škola vč. tělocvičny, hlavní dílny, autodílna
  tel. škola tel. 488 880 440, dílny tel. 488 880 463, 488 880 461
 • Liberec VIII, Řepná 1248/12 – strojírenské dílny
  tel. 488 880 490

V rámci doplňkové činnosti mimo jiné poskytuje žákům i dalším zájemcům služby svářečské školy.

Ředitelem SŠ je Ing. Josef Janeček (tel. 488 880 372, e-mail: red@sslbc.cz).

SŠ v souladu s předpisy vydává po ukončení každého školního roku výroční zprávu o činnosti školy a výroční a závěrečnou zprávu o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok. Obě tyto zprávy jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty.

Základní informace o škole dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Do funkce pracovníka, který poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je ředitelem SŠ jmenována pani Rita Cermanová, která je rovněž kontaktní osobou ve věcech GDPR. Podávání příslušných žádostí se děje prostřednictvím Lenky Mrázkové (Ještědská 358/106, Liberec VIII. - tel. 488 880 400, e-mail: info@sslbc.cz). Žadatel může žádost podat ústně nebo písemně a SŠ mu zajistí odpověď ve lhůtách stanovených zákonem. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti lze podat ve lhůtě 15 dnů odvolání. Také toto odvolání se provádí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu prostřednictvím SŠ.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má každý žadatel právo si prostřednictvím pani Cermanové nechat pořídit kopie všech informací, které jsou uvedeny v tomto oznámení.

SŠ stanovuje následující sazebník úhrad za poskytování informací:

 • pořízení kopie listiny A4: jednostranné 6 Kč - oboustranné 8 Kč
 • vystavení stejnopisu certifikátu: 180,- Kč
 • případné poštovné dle platného ceníku České pošty

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kam dál?