Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 16.
duben

Informace k ubytování v DM – od 18. 4. 2021.

Opatření z 12.4.2021 zůstávají v platnosti s tím, že byla rozšířena možnost ubytování pro žáky mající skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků ve skupině). Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost) - výjimky z testování a ostatní...

 16.
duben

Změna termínů voleb do školské rady 2021

S ohledem na pokračující omezení určená mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se přesouvá termín konání voleb do školské rady, a to na 26. 5. a 27. 5. 2021 a v souvislosti s tím, se mění i termíny pro podávání kandidátních listin. Voleni budou dva zástupci za zákonné...

 14.
duben

Skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 oproti dosavadnímu stavu, který neumožňoval osobní přítomnost žáků na vzdělávání, přináší možnost realizace skupinových konzultací pro žáky závěrečných ročníků, a to od 19. dubna 2021. Tyto...

 13.
duben

Informace k testování žáků

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je stanovena povinnost provádění preventivního antigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků, u nichž bude umožněna osobní přítomnost při vzdělávání – odborném výcviku či...

 12.
duben

Omezení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Na základě usnesení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 je od 12. dubna 2021 omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to na dobu neurčitou nebo do doby, než takové opatření bude změněno. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků...

 11.
duben

Informace k ubytování v DM – od 12. 4. 2021, informace o povinném testování.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 č.. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KA je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně....

 31.
březen

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Opětovně pro přehlednost uvádíme termíny konání didaktických...

 28.
březen

Opatření omezující prezenční výuku jsou prodloužena do 11. dubna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 315 ze dne 26. března 2021 jsou prodloužena všechna stávající mimořádná opatření související s epidemiologickou situací, tudíž i nadále je omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků a je platné pro teoretickou...

 28.
březen

Informace k ubytování v DM od 28. 3. do 11. 4. 2021

Dne 26. března 2021 vláda ČR svým usnesením č. 315 prodloužila stávající opatření. Nadále tedy  bude platit dosavadní stav a pokračuje se ve stejném režimu do 11. 4. 2021. Je tedy zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů...

 22.
březen

V březnu nadále distančně

Aktualizace: Platnost dosavadních opatření byla prodloužena do 28. 3. 2021, lze však očekávat, že prezenční výuka nebude obnovena ani v posledním březnové týdnu, na který volně naváží velikonoční prázdniny. Na základě usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 je i nadále omezena osobní...

 22.
březen

Informace k ubytování v DM - prodloužení stávajících opatření do 28.3.21

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření,kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Tedy  do 28. března se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Strava žáků...

 19.
březen

Volby do školské rady 2021

Funkční období školské rady při střední škole se chýlí ke konci, přičemž jsou plánovány volby dvou zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a dvou zástupců za pedagogické pracovníky školy. Níže jsou zveřejněny základní informace k nominaci kandidátů a provedení voleb. I....

 17.
březen

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období ve stavu platném k 15. 3. 2021.   Umožnění konat...

 15.
březen

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2021

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, a v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání...

 9.
březen

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do učebních oborů

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení (pro maturitní obory bude 2. kolo vyhlášeno 28. 4. 2021). Přihlášky je možné odevzdávat do 6. 5. 2021. Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, a další rozhodující...

 8.
březen

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky

Ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022, opatřením obecné povahy k úpravě přijímacího řízení č.j. MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise ze dne 5. 3. 2021, rozhodl o nekonání příjímací zkoušky v 1. kole...

 27.
únor

Informace k ubytování v DM 27. 2.-21. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, je i nadále zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v období od 27. února do 21. března 2021....

 24.
únor

Změna režimu ochrany dýchacích cest

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dochází od 25. 2. 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest, a to jak ve vnitřních prostorách budov, tak na veřejnosti. Tímto opatřením jsou taktéž dotčeny školy a školská zařízení, kdy v budovách školy je možný...

 14.
únor

Organizace ubytování v DM od 15. 2. do 28. 2. 2021

Na základě usnesení  Vlády ČR  č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci I nadále zakázáno ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a...

 14.
únor

Organizace výuky od 15. do 28. února 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 se s ohledem na epidemiologickou situaci omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku...

 10.
únor

Úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem

V návaznosti na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021/1 (maturitní zkoušky) a č. j. MSMT-3258/2021-1 (závěrečné zkoušky) ze dne 29. ledna 2021 a související doporučení, s ohledem na zajištění nezbytné přípravy žáků na maturitní a...

 10.
únor

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Upraveno dne 17. 2. 2021 v návaznsoti na dodatek k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 16. 2. 2021 (konání písemné zkoušky v opravném či náhradním termínu). V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání závěrečných zkoušek, informujeme žáky...

 10.
únor

Změny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Umožnění konat maturitní zkoušku Maturitní zkoušku mohou...

 25.
leden

Zřízení žákovského účtu ve službě Microsoft 365 Education

Nově umožňujeme žákům získat zdarma přístup k základním aplikacím v prostředí Microsoft 365 Education, což v sobě zahrnuje zřízení žákovského účtu a školní e-mailové adresy, přístup k základním kancelářským aplikacím a současně nám umožní plnohodnotněji využít aplikace Teams. Žáci tak budou mít...

 22.
leden

Prodloužení protiepidemiologických opatření při ubytování v DM

Na základě  usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021    se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření zakazujících ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních...

 22.
leden

Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Na základě usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření souvisejících s účastí žáků na prezenčním vzdělávání, která byla stanovena usnesením č. 1377 z 23. prosince 2020. Toto usnesení prodlužuje platnost opatření od 23. ledna 2021 do 14....

 11.
leden

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání...

 8.
leden

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021 Na základě  usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se v návaznosti na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření zakazující ubytování v DM, a to ve dnech 11. -22. ledna 2021, s výjimkou praktického vyučování a praktické...

 8.
leden

Den otevřených oken 14. ledna 2021

Plánovali jsme uspořádat den otevřených dveří nejen pro uchazeče o vzdělávání od školního roku 2021/2022 dne 14. ledna 2021. Jenže dveře zůstanou zavřené, protože a jelikož PES na tom není úplně dobře. Nicméně ve stejný den a téměř stejný čas – ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 14:00 do 19:00 hodin...

 8.
leden

Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se opětovně s ohledem na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření omezující osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to ve dnech 11. – 22. ledna 2021. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky...