Vyhledávání

Přijímací řízení do DM na rok 2021-22

Úvod » Ubytovaní » Přijímací řízení do DM na rok 2021-22

Přihlášku do DM na šk. rok 2021-22 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu.

Výzva k podání přihlášek k ubytování

v domově mládeže pro školní rok 2021/22 

  Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec, provozující domov mládeže, vyzývá

zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže při SŠSSaD, Liberec.

Přihlášky žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, výjimečně žáků základních škol,

přijímá Domov mládeže při SŠSSaD, Liberec do 31.5.2021.  

 

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění

- Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok, (dále Pravidla)

 

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta vyšší odborné školy do DM 

- řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinných příloh (viz podstránka Dokumenty k přihlášce)

- žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole,     

 -     výjimečně základní škole 

 splní další podmínky pro přijetí stanovených dle Pravidel pro umísťování žáků a studentů k ubytování 

 

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

       27. 2. 2021  Výzva pro podání přihlášek k ubytování     

     31. 5. 2021  Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže       

od   1. 6. 2021  Potvrzení zaevidování přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně,

                          telefonicky, na sdělené elektronické adresy)

do   8. 6. 2021  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

       9. 6. 2021  Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se

                          vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce 

do 15. 6. 2021  Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

do 30. 6. 2021  Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování

 

Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na úřední desce. 

 

Termín nástupu k ubytování

 úterý 31. 8. 2021 od 15:00 do 19:00 hodin - žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol) 

 úterý, středa - ostatní

 

Nástup k ubytování 

 na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování 

 rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole 

 úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna

 prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky

 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

 

Úplata za ubytování a stravování 

Úplata za ubytování pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 1.100,- Kč měsíčně pro DM Jungmannova, 900,-Kč pro DM Zeyerova. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování probíhá zálohově (např. na září již v srpnu) a to formou inkasního příkazu ve prospěch účtu číslo: 28834461/0100. Je tedy nutno v internetovém bankovnictví zřídit „Souhlas s inkasem“. Je potřebné dbát na to, aby k termínu inkasa (15. den předchozího měsíce) byla na Vašem účtu dostatečná částka  (tzn. např. 15. srpna na měsíc září).

Pro využívání stravovacích služeb je částka již zahrnuta v inkasu.. Objednávku stravy lze uskutečnit pouze, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 150,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny.

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách http://sslbc.cz/ubytovani/ a současně budou vyvěšeny na úřední desce školy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace.

Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi při registraci přihlášky, nebo telefonicky při upřesňování údajů v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek http://sslbc.cz/ubytovani/.

Liberec 24. 2. 2021

Zpracoval:                                                                            Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

 

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s ostatními dokumenty  k přihlášce (viz podstránka Dokumenty k přihlášce do DM) do 31. května 2021.

 

 

 

Kam dál?