Spolupracující organizace

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s.

 

Při škole působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jedná se o samosprávný, nepolitický, suverénní a dobrovolný spolek občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace.

 

Základní identifikační údaje

Název spolku: Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Zkratkou názvu spolku je SP SŠSSaD Liberec.

Sídlo spolku: Truhlářská 360/3, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec.

Identifikační číslo: 266 63 864.

 

Účelem spolku je spolupracovat s vedením školy a napomáhat škole při plnění jejích hlavních úkolů a poslání. Pro naplňování účelu spolku je činnost spolku zaměřena zejména na:

 • seznamování rodičů a veřejnosti se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy,
 • seznamování vedení školy s náměty a připomínkami zákonných zástupců k činnosti školy,
 • podporu vzdělávání žáků,
 • podporu vzdělávacích programů pro žáky (preventivních, osvětových aj.),
 • zlepšování podmínek vzdělávání,
 • organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků,
 • mimoškolní zájmovou činnost žáků,
 • oceňování žáků
 • napomáhání při získávání finančních a materiálních zdrojů.

 

Členem spolku může být každá osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci. Předpokladem členství je zaplacení členského příspěvku, který byl pro školní rok 2019/2020 stanoven na 200 Kč.

 

V návaznosti na stanovy sdružení jsou stanoveny následující zásady pro výdaje při hospodaření spolku. Tyto zásady se vztahují průběžné vynakládání prostředků spolku na podporu činností žáků a aktivit školy v souladu s cíli spolku.

 

Zásady pro výdaje (dokument ke stažení)

 

Kontaktní osoba:

Leoš Křeček, tajemník spolku

krecek.leos@sslbc.cz, 488 880 413

 

Maják o. p. s. Liberec (www.majakops.cz)

MAJÁK o. p. s. nabízí programy primární prevence rizikového chování určené žákům základních a studentům středních škol v Libereckém kraji. prostřednictvím komplexních a interaktivních preventivních programů. Od roku 2010 MAJÁK o. p. s. provozuje i dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s cílovou skupinou od 13 do 26 let.
Naše škola spolupracuje s tímto sdružením v rámci následujících aktivit:

1. seminář „Drogové závislosti I a II“ pro první ročníky
K těmto programům lektor používá dataprojektor a audiotechniku. Program je uspořádán do dvou navazujících bloků vždy po dvou vyučovacích hodinách s odstupem maximálně několika týdnů. První blok je věnován tabákovým výrobkům a marihuaně. Druhý blok navazuje alkoholem a ostatními drogami. Žáci jsou pomocí příběhů a různých příkladů ze života vedeni k tomu, aby sami zvážili všechna pro a proti a sami dospěli k závěru, že drogy do jejich života nepatří.
2. seminář „Nedrogové závislosti“ pro druhé ročníky
Tento dvouhodinový program reaguje na nejnovější trendy, se kterými se mladí lidé složitě vypořádávají a nezdají se jim nebezpečné, nabízí témata nebezpečí závislosti na počítači, internetu – hraní počítačových her, sociální sítě (Facebook…), pornografie, kyberšikana a dále závislost na partnerovi, vztahy v rodině, hraní hazardních her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dané nebezpečí vůbec uvědomili a byli v těchto oblastech opatrnější.
3. seminář „Partnerské vztahy“ pro druhé ročníky
Důraz je kladen na uvědomování si vlastní hodnoty, úctu a toleranci vůči druhým lidem, budování charakteru, odhalení a objasnění moderních sexuologických mýtů, sexuální zdrženlivost, zodpovědnost v sexuálním životě a přípravu pro kvalitní partnerský a manželský vztah.
4. půldenní program „Formování skupiny“ pro první ročníky
Tento dopolední program je určen pro 1. ročníky, jeho cílem je dát prostor pro kvalitní formování kolektivu. Nástrojem práce jsou nejrůznější důvěrové a kooperativní hry pod vedením lektorů. Program je určen vždy jedné třídě včetně jejího třídního učitele.

Cíle programu:

 1. Posílení zdravé osobnosti žáka
 2. Budování vzájemné důvěry
 3. Vytvoření atmosféry vzájemné úcty a respektu
 4. Rozvoj schopnosti komunikace, diskuse, řešení problému
 5. Nastavení pravidel společného fungování skupiny v průběhu studia

Pedagogicko-psychologická poradna (www.pppliberec.cz)

Škola s poradnou spolupracuje v případě speciálních výukových či výchovných potřeb žáků.

Kontakt: Truhlářská 3, Liberec II, tel.: 482 710 517, 485 113 006, email: pppliberec@volny.cz


EDIT

Společnost člověk v tísni o. p. s. (www.clovekvtisni.cz)

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla v r. 1992 jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce v „méně šťastných“ oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice. Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám. Od r. 1999 pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Formy spolupráce naší školy s touto organizaci:

1. spolupráce při organizování mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Naši žáci se aktivně podílejí na přípravě libereckého festivalu, především benefiční prodejní výstavy výtvarných artefaktů, jejíž výtěžek je pak věnován na humanitární účely

2. zapojením do vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Naše škola pracuje v rámci tohoto programu už 10 let a v mnoha jeho částech působí jako pilotní škola, na které se jednotlivé filmy, aktivity i dotazníkové akce ověřují – žáci se tak stávají aktivními spolutvůrci nabízených metodických příruček a filmových sad. Program se věnuje těmto klíčovým tématům:

 • Lidská práva (nedemokratické režimy, dětská práce, rovnost pohlaví, aj.)
 • Globální rozvojové vzdělávání (chudoba, krizové oblasti, migrace, HIV/AIDS, aj.)
 • Problematika menšin (rasismus, sociální vyloučení, homofobie, aj.)
 • Sociální problematika (domácí násilí, stáří, nemoc, handicap, drogy, aj.)
 • Moderní československé dějiny (holocaust, politické procesy 50. let, rok 1968, normalizace, aj.)
 • Občanská angažovanost
 • Životní prostředí
 • Mediální vzdělávání

3. spoluprací s libereckou pobočkou v těchto směrech:

 • využití možnosti účelově vázaného stipendia (viz odkaz stipendia na stránkách školy)
 • vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti – od šk. r. 2012/13 bude zařazeno po jednotlivých tématech formou projektových dnů do ročního plánu školy pro každý ročník učňovských i studijních oborů, v současné době je poskytováno třetím ročníkům učňovských a čtvrtým ročníkům maturitních oborů; vzdělávání se zaměřuje především na oblast rozumného zadlužování, sestavení vyváženého rodinného rozpočtu, práci s finančními produkty atd.
 • informovanost a orientace v oblasti kariérového poradenství – pro závěrečné ročníky všech oborů, žáci jsou tak lépe připraveni pro snazší orientaci na trhu práce