Spolupracující organizace

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3

Občanské sdružení fyzických osob podle zákona o sdružování občanů č.83/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Orgány sdružení:

 • Shromáždění delegátů
 • Předseda: Vlastimil Tvrzník (3NA)
 • Výbor: Kateřina Vančurová (4SA), Harald Richter (4PED), Kateřina Soldánová (1PED)
 • Revizor účtu: Dagmar Vondráčková (2SB)

Hospodaření se řídí schváleným ročním plánem činnosti a rozpočtem.

Pravidla pro čerpání z fondu SPSŠSSaD

 • Dotace ze SPSŠSSaD mohou čerpat jen ti žáci, kteří zaplatili na příslušný školní rok příspěvky. Třídní učitelé k tomu vedou přesnou evidenci.
 • K proplacení příspěvku je nutné doložit účetní doklad a seznam zúčastněných žáků.
 1. Soutěže, reprezentace školy vč. OV – Dle stupně soutěže (třídní, školní, republika), od čokolády po cca 1.000 Kč/žák.
 2. Tematické zájezdy a exkurze – 50 až 100 Kč/žák. Do vzdálenosti do 50km – 50 Kč, delší cesty – 100Kč. Neplatí pro školní výlety!
 3. Odměny za vysvědčení v pololetí školního roku – 300,- Kč/třídu
  Odměny za vysvědčení na konci školního roku – 600,- Kč/třídu
  Za prospěch, chování, práci navíc apod. – určí třídní učitel včetně počtu odměněných žáků.
 4. Příspěvek na kulturu – 10 nebo 30,- Kč/žák; Vstupenka do 50 Kč – příspěvek 10 Kč; víc než 50 Kč – příspěvek 30 Kč.
 5. TVK a LVK – na odměny v soutěžích 50 Kč/žák a 60 Kč/žák
 6. Zahajovací pobyty žáků – do 100 Kč/žák

Datum účinnosti: od 1. 9. 2017

Kontaktní osoby:

Letná – Ing. Tatjana Čábelová (tel.: 488 880 475),

Ještědská – Ing. Dagmar Valoušková (tel.: 488 880 413)

Maják o. p. s. Liberec (www.majakops.cz)

MAJÁK o. p. s. nabízí programy primární prevence rizikového chování určené žákům základních a studentům středních škol v Libereckém kraji. prostřednictvím komplexních a interaktivních preventivních programů. Od roku 2010 MAJÁK o. p. s. provozuje i dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s cílovou skupinou od 13 do 26 let.
Naše škola spolupracuje s tímto sdružením v rámci následujících aktivit:

1. seminář „Drogové závislosti I a II“ pro první ročníky
K těmto programům lektor používá dataprojektor a audiotechniku. Program je uspořádán do dvou navazujících bloků vždy po dvou vyučovacích hodinách s odstupem maximálně několika týdnů. První blok je věnován tabákovým výrobkům a marihuaně. Druhý blok navazuje alkoholem a ostatními drogami. Žáci jsou pomocí příběhů a různých příkladů ze života vedeni k tomu, aby sami zvážili všechna pro a proti a sami dospěli k závěru, že drogy do jejich života nepatří.
2. seminář „Nedrogové závislosti“ pro druhé ročníky
Tento dvouhodinový program reaguje na nejnovější trendy, se kterými se mladí lidé složitě vypořádávají a nezdají se jim nebezpečné, nabízí témata nebezpečí závislosti na počítači, internetu – hraní počítačových her, sociální sítě (Facebook…), pornografie, kyberšikana a dále závislost na partnerovi, vztahy v rodině, hraní hazardních her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dané nebezpečí vůbec uvědomili a byli v těchto oblastech opatrnější.
3. seminář „Partnerské vztahy“ pro druhé ročníky
Důraz je kladen na uvědomování si vlastní hodnoty, úctu a toleranci vůči druhým lidem, budování charakteru, odhalení a objasnění moderních sexuologických mýtů, sexuální zdrženlivost, zodpovědnost v sexuálním životě a přípravu pro kvalitní partnerský a manželský vztah.
4. půldenní program „Formování skupiny“ pro první ročníky
Tento dopolední program je určen pro 1. ročníky, jeho cílem je dát prostor pro kvalitní formování kolektivu. Nástrojem práce jsou nejrůznější důvěrové a kooperativní hry pod vedením lektorů. Program je určen vždy jedné třídě včetně jejího třídního učitele.

Cíle programu:

 1. Posílení zdravé osobnosti žáka
 2. Budování vzájemné důvěry
 3. Vytvoření atmosféry vzájemné úcty a respektu
 4. Rozvoj schopnosti komunikace, diskuse, řešení problému
 5. Nastavení pravidel společného fungování skupiny v průběhu studia

Pedagogicko-psychologická poradna (www.pppliberec.cz)

Škola s poradnou spolupracuje v případě speciálních výukových či výchovných potřeb žáků.

Kontakt: Truhlářská 3, Liberec II, tel.: 482 710 517, 485 113 006, email: pppliberec@volny.cz


EDIT

Společnost člověk v tísni o. p. s. (www.clovekvtisni.cz)

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla v r. 1992 jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce v „méně šťastných“ oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice. Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám. Od r. 1999 pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Formy spolupráce naší školy s touto organizaci:

1. spolupráce při organizování mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Naši žáci se aktivně podílejí na přípravě libereckého festivalu, především benefiční prodejní výstavy výtvarných artefaktů, jejíž výtěžek je pak věnován na humanitární účely

2. zapojením do vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Naše škola pracuje v rámci tohoto programu už 10 let a v mnoha jeho částech působí jako pilotní škola, na které se jednotlivé filmy, aktivity i dotazníkové akce ověřují – žáci se tak stávají aktivními spolutvůrci nabízených metodických příruček a filmových sad. Program se věnuje těmto klíčovým tématům:

 • Lidská práva (nedemokratické režimy, dětská práce, rovnost pohlaví, aj.)
 • Globální rozvojové vzdělávání (chudoba, krizové oblasti, migrace, HIV/AIDS, aj.)
 • Problematika menšin (rasismus, sociální vyloučení, homofobie, aj.)
 • Sociální problematika (domácí násilí, stáří, nemoc, handicap, drogy, aj.)
 • Moderní československé dějiny (holocaust, politické procesy 50. let, rok 1968, normalizace, aj.)
 • Občanská angažovanost
 • Životní prostředí
 • Mediální vzdělávání

3. spoluprací s libereckou pobočkou v těchto směrech:

 • využití možnosti účelově vázaného stipendia (viz odkaz stipendia na stránkách školy)
 • vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti – od šk. r. 2012/13 bude zařazeno po jednotlivých tématech formou projektových dnů do ročního plánu školy pro každý ročník učňovských i studijních oborů, v současné době je poskytováno třetím ročníkům učňovských a čtvrtým ročníkům maturitních oborů; vzdělávání se zaměřuje především na oblast rozumného zadlužování, sestavení vyváženého rodinného rozpočtu, práci s finančními produkty atd.
 • informovanost a orientace v oblasti kariérového poradenství – pro závěrečné ročníky všech oborů, žáci jsou tak lépe připraveni pro snazší orientaci na trhu práce