Modernizace výuky

Pět let po ukončení projektu

Aktivity projektu trvaly dva roky a byly ukončeny před pěti lety, v roce 2011. V prvních dvou letech se nám, díky úkolům, které jsme v rámci projektu plnili, podařilo úspěšně nastartovat proces průběžné evaluace naší vzdělávací činnosti a především školních vzdělávacích programů všech oborů vzdělání, které nabízíme. V následujících letech byly odpilotovány všechny vzdělávací programy, které byly v rámci projektu inovovány, a to ve všech ročnících studia. Mnohé z nich se nadále v obou školách využívají.  Nadále se využívají také ostatní produkty vzniklé v rámci projektu – produkty s komponentou ICT (informační a komunikační technologie) a ŽP (životní prostředí). Ve škole příjemce byly navíc odpilotovány i školní vzdělávací programy inovované v období udržitelnosti.

Zatímco v době realizace projektu jsme ve škole příjemce inovovali deset školních vzdělávacích programů, v období pěti let udržitelnosti projektu jsme vytvořili 3 nové ŠVP a proběhlo více než 21 inovací ŠVP napříč všemi obory vzdělání. Ve škole partnera nevznikla v době udržitelnosti potřeba zásadně upravovat školní vzdělávací programy, nicméně menší inovace proběhly v rámci předmětů a v organizaci praxí. Podstatné změna byla provedena u jednoho oboru vzdělání. Doufáme, že v obou školách se nám podařilo udržet to, co je dobré a změnit to, co se ukázalo jako překonané nebo nesprávné.

Nadále se zabýváme evaluací a autoevaluací obou škol. Ve škole příjemce probíhá jednou za dva roky dotazníkové šetření zjišťující klima ve škole a názory žáků, pedagogů a rodičů na kvalitu výuky. Respondenty jsou žáci, pedagogové a rodiče žáků školy, vzhledem k dostupnosti dotazníku na webových stránkách školy mají možnost ho vyplnit a odeslat i návštěvníci našich stránek ze strany veřejnosti.  Obě školy dále hodnotí svou práci i prostřednictvím Výroční zprávy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nadále zaměřuje na oblasti klimatu ve škole, prohlubování odborných dovedností pedagogů, využívání technologií atd.

Nadále v obou školách využíváme navázané spolupráce se sociálními partnery, především v oblasti individuálních i hromadných praxí žáků tříletých i čtyřletých oborů. V poslední době se nám daří spolupráci se sociálními partnery rozšiřovat v souvislosti s nabídkou nových oborů a u stávajících oborů v souvislosti nabídkou stipendijních programů pro žáky.

Vlivem vnějších okolností se nám nepodařilo udržet výuku v některých oborech. V uplynulých pěti letech došlo k utlumení některých oborů, které jsme v době realizace projektu vyučovali. Jsou to obory Mechanik – opravář motorových vozidel ve škole příjemce, Zedník, Instalatér, Technické lyceum, Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač a Obráběč kovů ve škole partnera.

U jiných oborů se dlouhodobě potýkáme s nízkým zájmem žáků, a to i přesto, že propagujeme tyto obory během náborových akcí a zveme žáky základních škol k nám do dílen, abychom jim ukázali výuku v těchto oborech a seznámili je s jejich náplní.

Činnosti, které jsme nastartovali v době realizace projektu, nebudou ukončeny s koncem období udržitelnosti projektu. Věříme, že se nám bude dařit v nich pokračovat i v dalších letech.

Čtyři roky po ukončení realizace

Jak si obě školy vedou čtyři roky po ukončení projektu? Se kterými problémy se potýkají? Bližší informace najdete zde.

Tři roky po ukončení realizace

Jak si obě školy vedou tři roky po ukončení projektu? Se kterými problémy se potýkají? Bližší informace najdete  zde.

Dva roky po ukončení realizace

Jak si obě školy vedou dva roky po ukončení projektu? Se kterými problémy se potýkají? Bližší informace najdete  zde.

Rok po ukončení realizace

Jak si obě školy vedou rok po ukončení projektu? Se kterými problémy se potýkají? Bližší informace najdete  zde.

Fotografie z projektu

Fotografie z projektu  zde.

Produkt s komponentou ICT – založení fiktivní firmy

Produkt s komponentou ICT – založení fiktivní firmy najdete  zde.

Inovace kurikula a ŠVP pro studijní obor 37-41-M/01 „Provoz a ekonomika dopravy“

Inovace kurikula a ŠVP pro studijní obor 37-41-M/01 „Provoz a ekonomika dopravy“ a spolupráce se sociálními partnery v rámci oboru najdete  zde.

Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura

Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura najdete  zde.

Aktivity realizované v období duben – červen 2011

Aktivity projektu realizované v období duben – červen 2011 najdete  zde.

Aktivity realizované v období leden – březen 2011

Aktivity projektu realizované v období leden – březen 2011 najdete  zde.

Aktivity realizované v období říjen – prosinec 2010

Aktivity projektu realizované v období říjen – prosinec 2010 najdete  zde.

Liberečtí pedagogové na návštěvě v Jablonci a naopak

V říjnu roku 2009 zahájily dvě partnerské technicky zaměřené školy Libereckého kraje – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlárská 360/3 a Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, Jablonec nad Nisou – dvouletou spolupráci v rámci projektu OPVK Modernizace výuky.

Kromě mnoha jiných aktivit se v projektové žádosti partnerské školy zavázaly k tomu, že v posledním půlroce spolupráce v projektu proběhne celkem sto hospitací, kdy vyučující navzájem navštíví hodiny pedagogů partnerské školy.

Bližší informace najdete  zde.

Projekt „Modernizace výuky“


Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci začala v říjnu 2009 realizovat projekt financovaný z ESF a zařazený do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Smyslem projektu Modernizace výuky je podpořit úroveň a kvalitu vzdělávání v technických oborech Libereckého kraje v oblasti, kde je největší soustředění průmyslové výroby a obyvatelstva v kraji, tedy v souměstí Jablonce nad Nisou a Liberce. Proto projekt využívá partnerství nejvýznamějších technických škol v obou městech – Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci a Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Prostředkem tohoto záměru je důkladná evaluace 22 technicky zaměřených školních vzdělávacích programů a kurikula obou škol, jejich následná revize – inovace v souladu s aktuálními požadavky a následně pilotní ověření při běžné výuce.

V současné době probíhjí činnosti v rámci klíčových aktivit 01 (Evaluace kurikula a školních vzdělávacích programů) a 02 (Inovace kurikula a školních vzdělávacích programů).

Na projektu spolupracujeme s partnerskou školou – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou.

Aktivity realizované v období červenec – září 2010

Aktivity projektu realizované v období červenec – září 2010 najdete  zde.

Minikonference – červen 2010

Dne 14. června 2010 se v rámci projektu Modernizace výuky v učebnách Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci a Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou konaly čtyři minikonference zaměřené na přenos zkušeností mezi partnerskými školami v oblasti inovace kurikula a školních vzdělávacích programů. Bližší informace najdete zde.

Fotografie najdete zde. Prezentace s inovacemi ŠVP:

 Inovace kurikula
 Pedagogické procesy

 Anglický jazyk 1
 Anglický jazyk 2
 Český jazyk
 Elektro
 Fyzika
 Informační technologie
 Aplikovaná výpočetní technika
 Stroje a zařízení
 Německý jazyk
 Opravář motorových vozidel 1
 Opravář motorových vozidel 2
 Odborný výcvik – Mechanik seřizovač
 Odborný výcvik – Truhlář
 Provoz a ekonomika dopravy
 Truhlář

Aktivity realizované v období duben – červen 2010

Aktivity projektu realizované v období duben – červen 2010 najdete zde.

Aktivity realizované v období leden – březen 2010

Aktivity projektu realizované v období leden – březen 2010 najdete zde.